Please note: To view the design of this website, you need a browser that supports web standards. The content of this site is accessible (with no formatting) to most browsers. Upgrade to a Web standards compliant browser.
Skip to the content of this page


Disclaimer / terms of use


Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Wij verzoeken u vriendelijk ons bij het constateren hiervan een e-mail te zenden: info@nieuweparklaan.nl


Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies bij Nieuwe Parklaan Family Office ingewonnen te hebben. Nieuwe Parklaan Family Office  is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.


Inhoud website


Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website. De inhoud van de website wordt "ONGEWIJZIGD ", "ZOALS BESCHIKBAAR" geleverd. Nieuwe Parklaan Family Office  staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en Nieuwe Parklaan Family Office  wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand.
Nieuwe Parklaan Family Office  verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat.
Nieuwe Parklaan Family Office  wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van Nieuwe Parklaan Family Office .


Vrijwaring


Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van Nieuwe Parklaan Family Office  zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker. In ruil voor het gebruik van de site van Nieuwe Parklaan Family Office  stemt de bezoeker ermee in Nieuwe Parklaan Family Office  te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.


Gebruik persoonsgegevens


Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt Nieuwe Parklaan Family Office  gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.


Copyright


Deze website geniet auteursrechterlijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwe Parklaan Family Office. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@nieuweparklaan.nl


Copyright © 2007